Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Contract Colectiv de Muncă la nivelul Spitalului

Încheiat pentru perioada 2019-2021

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, precum şi al art. 128 şi art. 135 alin. 1 lit. a din Legea dialogului social Republicată*) nr. 62 din 10 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate între:
 • Federația „SANITAS ” din România
 • Federația „SOLIDARITATEA SANITARĂ” din România
 • Reprezentanții salariaților

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1
 1. Părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de unitate, se obligă să respecte prevederile acestuia.
 2. La încheierea contractului colectiv de muncă s-a avut în vedere legislaţia în vigoare.
 3. Prezentul contract colectiv de muncă reprezintă izvor de drept.
 4. În sensul prezentului contract, termenul de patron desemnează persoană juridică înmatriculată, persoană fizică autorizată potrivit legii sau persoană care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent, care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată, denumit în continuare angajator - Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
 5. În sensul prezentului contract, termenul de unitate desemnează Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
 6. Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi libertatea de opinie a fiecărui salariat, în conformitate cu legislaţia internă şi în concordanţă cu convenţiile internaţionale pe care România le-a ratificat.

Art. 2
Clauzele contractului colectiv de muncă se aplică şi produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate.

Art. 3
 1. Negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:
  Angajator: Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi:
  Salariaţii unităţii reprezentaţi prin:
  • FEDERAŢIA „SANITAS” DIN ROMÂNIA,
  • FEDERAŢIA „SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA,
  • REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR.
 2. Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariaţilor şi a obligaţiilor corelative cu privire la:
  1. încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, conform legislaţiei în vigoare;
  2. măsurile de sănătate şi securitate în muncă;
  3. timpul de muncă şi timpul de odihnă;
  4. alte măsuri de protecţie socială a salariaţilor, membri sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, afiliate la federaţiile reprezentative la nivel de sector de activitate „Sănătate. Activităţi Sanitar-Veterinare”, semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor şi acordarea de facilităţi acestora;
  5. formarea şi perfecţionarea profesională;
  6. drepturile membrilor sindicatelor afiliate la federaţiile reprezentative la nivel de sector de activitate „Sănătate. Activităţi Sanitar-Veterinare”, semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
  7. obligaţiile salariaţilor.

Art. 4
 1. Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de muncă la nivel de unitate va face obiectul unei noi negocieri.
 2. Cererea se comunică în scris celorlalte părţi şi va cuprinde obiectul modificărilor.
 3. Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, care le va transmite către ceilalţi semnatari ai prezentului contract colectiv de muncă.
 4. Negocierile cu privire la modificare vor putea începe după cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data solicitării acestei modificări.
 5. După depunerea cererii de modificare şi pe toată perioada negocierilor, angajatorul se obligă să nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncă pentru motive ce nu sunt imputabile salariaţilor.
 6. În cazul în care niciuna din părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, nu notifică intenţia de a mai fi prelungit contractual cu 30 de zile înainte de expirarea sa, acesta se prelungeşte tacit cu 12 luni, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare...
Sus