CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Regulament intern (RI)

CAPITOLUL I

1.1. Dispoziții generale

Art. 1. (1). Prezentul Regulament Intern întocmit în temeiul art. 241-246 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi reglementează regulile privind:
 1. protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii spitaliceşti;
 2. reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricăror forme de încălcarea demnităţii;
 3. drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
 4. procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaților individuale ale salariaţilor;
 5. reguli privind disciplina muncii;
 6. abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
 7. reguli referitoare la procedura disciplinară;
 8. modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice;
 9. criteriile şi procedura de evaluare profesională a salariaţilor unităţii spitaliceşti.

Art. 2. Salariaţii unităţii spitaliceşti, indiferent de funcţia pe care o deţin, au obligaţia să respecte regulile de disciplină, protecţie, igienă şi securitate în muncă, precum şi celelalte reguli stabilite de conducerea unităţii spitaliceşti pentru buna desfăşurare a activităţilor, administrarea şi gestionarea corespunzătoare a patrimoniului.

Art. 3. (1). Regulamentul se aplică tuturor:
 • salariaţilor unităţii spitaliceşti indiferent de durata contractului individual de muncă, de atribuţiile pe care le îndeplinesc şi de funcţia pe care o ocupă, denumiţi în continuare personalul Spitalului Județean de Urgență Buzău.
 • persoanelor care lucrează în cadrul unităţii spitaliceşti pe bază de delegare sau detaşare,
 • elevilor aflaţi în practică în unitatea spitalicească în baza contractelor încheiate cu unităţilor de învăţământ,
 • voluntarilor care-şi desfășoară activitatea în unitatea spitalicească în baza contractelor de voluntariat.
(2). Prezentul Regulament se aplică salariaţilor unităţii spitaliceşti, în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în sediu, secţii exterioare, precum şi în toate activităţile legate de locul său de muncă (deplasări, detaşări, etc).
(3). Prevederile Regulamentului Intern sunt opozabile şi terţilor.
(4). Salariaţii societăţilor prestatoare care prestează diverse servicii în incinta unităţii spitaliceşti au obligaţia de a respecta Regulamentul Intern în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi.
(5). Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină, din prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activităţi pe timpul prezenţei în unitatea spitalicească.
Art. 4. (1). Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualismului și al bunei credințe.
(2). Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere în cadrul contractului individual de muncă şi al contractului colectiv de muncă.
(3). Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege.
(4). Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege sau limitarea acestora este lovită de nulitate.
(5). Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, Angajatorul şi salariaţii se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii, ale contractului individual de muncă şi ale contractului colectiv de muncă.

Art. 5. Dispoziţiile prezentului Regulament intern pot fi completate prin dispoziţii interne/specifice de serviciu, privind organizarea şi disciplina muncii, emise de reprezentantul legal al Spitalului, precum şi de dispoziţiile legilor specifice unităţilor spitaliceşti cu paturi.

Art. 6. Regulamentul intern se va aduce la cunoştinţa fiecărui salariat, sub semnătură, conţinutul acestuia (în copie) se va pune la dispoziţia acestora prin afişare la sediul angajatorului, prin postare pe site-ul unităţii spitaliceşti şi la cerere salariatului spre studiu

1.2. Conducerea Spitalului

Art. 7. (1). Spitalul Județean de Urgență Buzău, spital public este condus de Manager, persoană fizică.

(2). În cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău este organizat şi funcţionează un Comitet Director format din: managerul spitalului, director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

Art. 8. (1). În cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău funcţionează Consiliul de administraţie care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.

(2). Consiliul de Administrație al Spitaulului este format din:
 • 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene Buzău;
 • 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Buzău, dintre care unul să fie economist;
 • un reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, după caz;
 • un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
 • un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
(3). Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
(4). Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de administraţie
Sus