Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021‑2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotarârea nr. 1629/2021,

Spitalul Județean de Urgență Buzău, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Buzău, cu personalitate juridică proprie, ce are ca obiect de activitate acordarea asistenței sanitare de specialitate, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021‑2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2021‑2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție 2021‑2025 și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de comptența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,

prin care se confirmă angajamentul că la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău:

  • se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
  • condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în acestea;
  • își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
  • împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situașiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
  • își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
  • susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021‑2025;
  • contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
  • autoevaluează anual și informează Consiliul Județean Buzău cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021‑2025).

Această declarație a fost adoptată de către

Manager,
Ec. Claudiu Constantin Damian

Documente

Sus