Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Codul de conduită etică şi profesională

CAPITOLUL I

Art.1 Definiții:

 • managementul calității în sănătate - asigurarea și îmbunătățirea continuă, la nivel național, a calității serviciilor de sănătate și a siguranței asistenței medicale, având în centrul preocupării pacientul și, prin standarde adoptate cu consensul părților interesate, implementarea celor mai bune practici medicale și manageriale
 • etica profesională este ansamblul principiilor morale privind credințele, valorile, normele și concepțiile însușite de oameni cu privire la dezvoltarea istorică a instituției/firmei în care lucrează. Personalul din cadrul spitalului are atitudine şi comportament profesioniste şi etice în relaţia cu pacientul şi demonstrează respect pentru viaţa individului şi drepturile omului.
 • personal contractual – personal încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management;
 • funcție - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii în fișa postului, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către instituția publică-spital;
 • autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici;
 • interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
 • interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către personalul contractual prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției:
 • conflict de interese - situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative;
 • performanţă - profesia presupune desfăşurarea unei activităţi la cei mai ridicaţi parametri
 • profesionalism - profesia presupune existenţa unor capacităti intelectuale şi experienţă dobandite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor
 • calitatea serviciilor - un ansamblu de proprietăţi caracteristice ale unui serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile, exprimate sau implicate;
 • încrederea - în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să promoveze cooperarea şi bunele relaţii cu ceilalţi, cu personalul din cadrul instituţiei, aplicând principiile şi practicile de bună conduită
 • conduita - trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal;
 • credibilitatea - serviciile furnizate trebuie să fie fidele realităţii, de încredere şi fundamentate pe respectarea practicilor si prevederilor legale în domeniu.
 • informație de interes public - se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
 • informație cu privire la date personale - e înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Domeniul de aplicare

Art.2 (1) Codul de conduita etică și profesională a Spitalului reprezintă setul de reguli de baza, reguli de comportament etic în unitate şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să apară, reguli care să completeze codurile etice și/sau deontologice specifice fiecărei profesii.
(2). Codul de conduita etica si profesionala a personalului contractual din Spitalul Judetean de Urgenta Buzau stabileste norme de conduita etica si profesionala si formuleaza principiile care trebuie respectate in relatia cu pacientii, partenerii, colegii, in vederea cresterii increderii si prestigiului institutiei.

Art.3 (1) Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in care este prestata munca.
(2) Prevederile prezentului Cod de conduită etică și profesională se aplică și persoanelor care lucrează în spital detașați, colaboratori, rezidenți sau practicanți.
(3) La elaborarea Codului de conduită etică și profesională a personalului din Spitalul Județean de Urgentă Buzău s-au avut în vedere prevederile Ordonanței de urgența Nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Hotărârea Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România și Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România.
(4) Prezentul Cod de conduită etică și profesională a personalului din Spitalul Județean de Urgență Buzău este elaborat de către Serviciul Resurse umane și salarizare și aprobat de către Comitetul Director.
(5) Dispozițiile Codului de conduită etică și profesională produc efecte pentru toți angajații din instituție de la data comunicării, iar noii angajați vor lua la cunoștință de conținutul Codului de conduită etică și profesională anterior semnării contractului individual de muncă.
(6) Codul de conduită etică și profesională vă fi adus la cunoștință salariaților, astfel:
a) prin intermediul șefilor de secție, compartimente, laboratoare, pentru  personalul existent:
b) prin intermediul Serviciul Resurse umane și salarizare, pentru personalul nou angajat;
c) prin afișare pe site-ul/la sediul instituției, pentru persoanele interesate.

Obiective

Art.4 Obiectivele prezentului Cod de conduită etică și profesională urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației și a faptelor de corupție, prin:
a) reglementarea normelor de conduită prefesionala necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției publice și al personalului contractual
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea personalului contractual în exercitarea funcției;
c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc intre cetățenii și personalul contractual din Spitalul de Urgentă Buzău.

Sus