CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Codul de conduită etică şi profesională

CAPITOLUL I

A. Termeni

Art. 1. În înţelesul prezentului Cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în condiţiile Legii nr. 53/2003. republicat;
 • funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. în temeiul legii, în fişa postului;
 • interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
 • interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;
 • conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

Conform prevederilor Art. 301 - Conflictul de interese din Noul Cod Penal: „(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său. pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

 • informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
 • informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.
B. Domeniul de aplicare şi principii generale
Art. 2(I). Codul de Conduită Etică şi Profesională al personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, reglementează totalitatea normelor de conduită profesională si formulează principiile care guvernează conduita profesională a personalului, ce trebuiesc respectate in relaţia cu pacienţii, partenerii, colegii, in vederea creşterii Încrederii si prestigiului instituţiei. (2) Normele de conduita etica si profesionala prevăzute de prezentul Cod sunt obligatorii pentru:
 • personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul Muncii republicat, indiferent de durata raporturilor de munca sau de locul in care este prestata munca.
 • personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare are obligaţia de a respecta prevederile prezentului Cod pe toata durata prezenţei în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
 • voluntarii care-şi desfăşoară activitatea în secţiile Spitalului au obligaţia de a respecta prevederile prezentului Cod pe toata durata prezenţei în unitatea spitalicească.
 • persoanelor care lucrează în Spital detaşaţi, rezidenţi, etc.
Sus