CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Regulament de organizare și funcționare (ROF)

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

 • expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată la nr. 7233/24.05.2017;
 • raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare, înregistrat ia nr. 7234 / 24.05.2017;
 • adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 8094/10.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 5391/12.04.2017;
 • avizul de legalitate al Secretarului judeţului dat pe proiectul de hotărâre;
 • rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău anexate la hotărâre;
 • prevederile Hotărârii nr. 300/2016 a Consiliului Județean Buzău privind aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii nr. 69/2015 a Consiliului Județean Buzău privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 • prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016 privind aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;
 • prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
 • prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice;
 • prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 • prevederile Ordinului al Ministrului Sănătăţii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariu! de bază ;
 • prevederile Ordinului al Ministrului Sănătăţii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare;
 • prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 284/2010, Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Codului muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „a" şi lit. „d", alin. (2) lit. „c", alin. (5) lit. „a" pct. 3 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE


Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea nr. 69/2015 a Consiliului Județean Buzău îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Secretarul județului Buzău va asigura transmiterea prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor interesate.

 

Nr. 131
BUZĂU, 13 MAI 2017

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri de cei 32 consilieri județeni prezenți.
(Domnul consilier judeţean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001).

Noutăţi

19 septembrie
Modificări medici de gardă Cardiologie
18 septembrie
Medici de gardă luna octombrie Pneumologie
18 septembrie
Modificare medic de gardă Neurologie
18 septembrie
Modificări medici de gardă U.P.U.-S.M.U.R.D.

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
BIROU INTERNĂRI
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

17 vizitatori online