CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Tematici și bibliografii

Bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante de Referent de specialitate gradul III și Referent de specialitate debutant

  1. LEGEA nr. 95 Republicata*} din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Titlul VII Spitale;
  2. LEGEA nr. 98*} din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. HOTARAREA nr. 395*) din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. OROONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de seivicii; cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. ORDINUL nr. 1792*} din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare
Sus