CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 
A A A

Regulament de organizare și funcționare (ROF)

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Consiliul județean Buzău;
Având în vedere:

 • expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată la nr. 3883/12.03.2015;
 • raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, salarizare, înregistrat la nr. 3884/12.03.2015;
 • adresa nr. 1946/02.02.2015 a Spitalului Județean de Urgență Buzău, înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 1932/09.02.015;
 • avizul de legalitate al Secretarului județului dat pe proiectul de hotărâre;
 • rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
 • prevederile Hotărârii nr. 186/2014 a Consiliului Județean Buzău privind aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău;
 • prevederilor Ordinului nr. 145/2015 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului de etică, ce funcționează în cadrul spitalelor;
 • prevederilor Ordinului nr. 146/2015 al Ministerului Sănătății privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
 • prevederilor Ordinului nr. 1.706/2007 al Ministerului Sănătății Publice privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor;
 • prevederilor Ordinului nr. 1224/2010 al Ministerului Sănătății, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea numărului de personal;
 • prevederile Ordinului nr. 834/2011 al Ministerului Sănătății privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază;
 • prevederile Ordinului nr. 1.500/2009 al Ministrului Sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 284/2010, Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • prevederile Codului Muncii - aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată,

În temeiul art. 91 alin. (1) lit.”d”, și lit. ”f”, alin. (5) lit.”a” pct. 3 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul județului Buzău va asigura transmiterea prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor interesate.

 

Nr. 69
BUZĂU, 19 MARTIE 2015

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri de cei 32 consilieri județeni prezenți.

Noutăţi

23 noiembrie 2017
Medici de gardă luna decembrie A.T.I.-O.G.
22 noiembrie 2017
Modificări medici de gardă Ortopedie
22 noiembrie 2017
Medici de gardă luna decembrie Radiologie
22 noiembrie 2017
Medici de gardă luna decembrie Neurologie

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii

12 vizitatori online