CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 
A A A

Regulament intern (RI)

 

CAPITOLUL I

1.1. Dispoziții generale

Art.1.(1). Prezentul Regulamentul Intern întocmit în temeiul art. 241-246 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - republicat și reglementează regulile privind:
 1. protecția, igiena și securitatea în muncă;
 2. reguli privind respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricăror forme de încălcarea demnității;
 3. depturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
 4. procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
 5. reguli privind disciplina muncii;
 6. răspunderea disciplinară-abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
 7. reguli referitoare la procedura disciplinară;
 8. modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice;
 9. criterii și procedura de evaluare profesională a salariaților unității.

 cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Art.2. Salariații unității, indiferent de funcția pe care o dețin, au obligația să respecte regulile de disciplină, protecție, igienă și securitate în muncă, precum și celelalte reguli stabilite de conducerea unității pentru buna desfășurare a activităților, administrarea și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului.
Art.3. Regulamentul se aplică tuturor salariaților unității indiferent de durata contractului individual de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de funcția pe care o ocupă, denumiți în continuare personalul  Spitalului Județean de Urgență Buzău, precum și a persoanelor care lucrează în cadrul unității pe bază de delegare sau detașare.
(2). Prezentul Regulament se aplică salariaților unității, în cazurile în care își desfășoară activitatea în sediu, secții exterioare, precum și în toate activitățile legate de locul său de muncă (deplasări, detașări, etc.).
(3). Personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecționare, specializare are obligația de a respecta Regulamentul spitalului pe toata durata prezenței în unitate.
(4). Firmele care asigură diverse servicii în incinta unității au obligația de a respecta Regulamentul  în afara atribuțiilor și clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părți (curățenia spitalului, păstrarea liniștii și păstrarea integrității bunurilor cu care intră în contact).
(5). Dispozițiile referitoare la organizarea timpului de lucru și disciplină, din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activități pe timpul prezenței în unitate.
Art.4.(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualismului și al bunei credințe.
(2). Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, în cadrul contractului individual de muncă.
(3). Salariații un pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute de lege.
(4). Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege sau limitarea acestora este lovită de nulitate.
(5). Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, Angajatorul și salariații se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă.
Art.5. Dispozițiile prezentului Regulament pot fi completate prin dispoziții interne/specifice de serviciu, privind organizarea și disciplina muncii, emise de reprezentantul legal al  Spitalului.
Art.6.(1). Regulamentul intern se afișează la sediul Angajatorului.
(2). Regulamentul Intern se va aduce la cunoștința fiecărui salariat, sub semnătură, conținutul acesuia (în copie)  se va pune la dispoziția acestora prin afișare și la cerere.

 

Conducerea Spitalului

Art.7.(1). Conducerea spitalului este asigurată de manager și Comitetul director care se întrunește în ședințe de lucru ori de câte ori este necesar.
Art.8.(1). În cadrul spitalului funcționează Consiliul de administrație care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.
(2). Consiliul de Administrație al Spitaulului este format din:
 • 2 reprezentanți ai D.S.P.J. Buzău
 • 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Buzău
 • 1 reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Buzău
 • 1 reprezentant al Colegiului Județean al Medicilor Buzău, cu statut de invitat
 • 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Noutăţi

23 noiembrie 2017
Medici de gardă luna decembrie A.T.I.-O.G.
22 noiembrie 2017
Modificări medici de gardă Ortopedie
22 noiembrie 2017
Medici de gardă luna decembrie Radiologie
22 noiembrie 2017
Medici de gardă luna decembrie Neurologie

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2017 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii

13 vizitatori online